Embroidery Design: Turkey Time
3.55w X 3.45h

$3.95

Machine embroidery design:
thanksgiving blessings, thanksgiving, turkey time, sayings, text, phrase, embellishment, decor, turkey, bird